กรณีไม่ทราบความเสี่ยงแนะนำให้ท่านทำแบบประเมินความเสี่ยง - ไปยังแบบประเมินความเสี่ยง

 

เลือกแบบจำลองตามความเสี่ยงที่รับได้

 
Model
Low risk

ระดับความเสี่ยง

               
1 - 2
คุณเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่าการฝากเงินธนาคารเล็กน้อย และมีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ
Model
Moderate risk

ระดับความเสี่ยง

               
3 - 4
คุณเป็นนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ จัดเป็นผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังโอกาสรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจากการลงทุน
Model
High risk

ระดับความเสี่ยง

               
5 - 6
คุณเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงค่อนข้างสูง สามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนที่ลดลงเป็นครั้งคราวได้
Model
Aggressive risk

ระดับความเสี่ยง

               
7 - 8
คุณเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง สามารถยอมรับความผันผวนของตลาดได้ ยอมรับการขาดทุนได้ หากมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงจากการลงทุน
 
 

คำเตือน
1. การลงทุนมีความเสี่ยง ท่านอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจริงตามพอร์ตลงทุนจำลอง หรือท่านอาจขาดทุนจาการลงทุนตามพอร์ตลงทุนจำลองได้
2. พอร์ตลงทุนจำลอง ที่ระบบนำเสนอ เป็นเพียงรูปแบบการลงทุนเพื่อให้ท่านพิจารณาเท่านั้น ในการเลือกกองทุนตามพอร์ตลงทุนจำลอง ต้องทำความเข้าใจลักษณะของกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3. ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เนื่องจากการคำนวณ "ผลตอบแทนที่คาดหวัง" หรือ "ผลตอบแทน" ได้นำผลการดำเนินงานในอดีตมาคำนวณ ร่วมกับการคาดการณ์การเติบโตของภาวะตลาดเงินตลาดทุนในอนาคต 3 ปีข้างหน้า
4. เมื่อลงทุนจริงตามพอร์ตลงทุนแนะนำ อาจมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ทำให้สัดส่วนการลงทุนจริงไม่ตรงกับสัดส่วนของพอร์ตลงทุนแนะนำไว้เดิม ผู้ลงทุนควรต้องพิจารณาการซื้อหรือขายเพื่อให้คงสัดส่วนสินทรัพย์ตามพอร์ตลงทุนแนะนำเดิม (Portfolio Rebalancing)