เพื่อความสมบูรณ์ในการแสดงผลเว็บไซต์ เราแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari และ Firefox ส่วน Internet Explorer จะรองรับตั้งแต่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป

จำลองพอร์ตการลงทุนของคุณMy Port Simulator

เพื่อชีวิตการลงทุนที่ง่ายขึ้น มาทดลองจัดพอร์ตการลงทุนก่อนลงทุนจริง เริ่มจากพอร์ตการลงทุนแนะนำที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง และปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามต้องการ พร้อมดูผลตอบแทนย้อนหลัง

ดูขั้นตอนการจัดพอร์ต >>

เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของคุณ และเลือกรูปแบบการลงทุน
ทางลัดเลือกรูปแบบการลงทุนตามระดับความเสี่ยง
Retirement Plan

คำเตือน

1. การลงทุนมีความเสี่ยง ท่านอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจริงตามพอร์ตลงทุนจำลอง หรือท่านอาจขาดทุนจาการลงทุนตามพอร์ตลงทุนจำลองได้

2. พอร์ตลงทุนจำลอง ที่ระบบนำเสนอ เป็นเพียงรูปแบบการลงทุนเพื่อให้ท่านพิจารณาเท่านั้น ในการเลือกกองทุนตามพอร์ตลงทุนจำลอง ต้องทำความเข้าใจลักษณะของกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

3. ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เนื่องจากการคำนวณ "ผลตอบแทนที่คาดหวัง" หรือ "ผลตอบแทน" ได้นำผลการดำเนินงานในอดีตมาคำนวณ ร่วมกับการคาดการณ์การเติบโตของภาวะตลาดเงินตลาดทุนในอนาคต 3 ปีข้างหน้า

4. เมื่อลงทุนจริงตามพอร์ตลงทุนแนะนำ อาจมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ทำให้สัดส่วนการลงทุนจริงไม่ตรงกับสัดส่วนของพอร์ตลงทุนแนะนำไว้เดิม ผู้ลงทุนควรต้องพิจารณาการซื้อหรือขายเพื่อให้คงสัดส่วนสินทรัพย์ตามพอร์ตลงทุนแนะนำเดิม (Portfolio Rebalancing)